logo-technocity logo-technocity logo-technocity logo-technocity
 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Záruka, servis
9. Odstoupení od smlouvy
10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Internetový a zásilkový obchod TechnoCity.cz, provozovatel: , TECHNOPARK CZ s.r.o., Ječná 29a, Brno-Řečkovice, 621 00, IČ: 49433776) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici před potvrzením objednávky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Internetový obchod TechnoCity.cz katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Internetový obchod TechnoCity.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluzev a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. U objednávky v ceně (bez DPH) přesahující částku 1000,- Kč však smlouva nevznikne bez výslovného přijetí objednávky prodávajícím.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
e) Zákazník může objednávku  zrušit, pokud ještě nebyla expedována zasláním e-mailu na adresu info@technocity.cz nebo telefonicky na čísle 541 423 023. Vždy je nutné znát informace o objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje.
f) Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
 • V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
  Pokud jste již za zboží zaplatili (eBanka, GSM banking, bankovním převodem) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

  5. Cena a placení

  Nabídkové ceny uvedené na www.technocity.cz jsou uvedeny bez DPH a pro nabídku koupě platí cena uvedená v okamžiku objednání. Základní sazba DPH činí 19%. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
  K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
  Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
  Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
  Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

  6. Dodací lhůta

  Obvyklá dodací lhůta pro zboží, které je na skladě, činí 2 pracovní dny od řádné a úplné objednávky. Pokud nelze zboží dodat v obvyklé dodací lhůtě, prodávající oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne obdobný výrobek a v dodatečně sjednané dodací lhůtě zboží dodá, pokud kupující s delší dodací lhůtou či jiným výrobkem vyslovil souhlas. Zboží je dodáno včas, pokud je připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den dodací lhůty nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Dojde-li k prodlení prodávajícího s dodáním zboží v délce delší než 30 dnů, vrátí prodávající již zaplacenou cenu zboží odběrateli.
  Obvykle je vče skladem. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

  7. Dopravní podmínky, poštovné

  Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

  Česká pošta, PPL, Toptrans... - od 89 Kč (dle váhy)
  PPL - doporučený balík na Slovensko - od 300 Kč (dle váhy)

  Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

  Dobírkou 0 Kč
  Převodem z účtu 0 Kč
  V hotovosti při os. vyzvednutí 0 Kč

  Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

  Upozornění: V případě osobního nákupu zboží v provozovně provozovatele obchodu je Vaše objednávka považována za nezávaznou rezervaci zboží k nákupu v tomto obchodě,kterou Vám naším emailem nezávazně potvrdíme. Pokud nekoupíte toto rozervované zboží nejpozději do7 dnů od zaslání informační zprávy o připraveném zboží k prodeji,budemem vycházet z toho, že o koupi rezervovaného zboží nemáte již zájem a zboží bude vráceno na centrální sklad

  8. Záruka, servis

  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
  Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
  Vyřízení reklamece bude provedeno bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění (tedy převzetí) reklamace, pokud nedošlo mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem k dohodě o lhůtě delší. Reklamaci lze uplatnít a zaruční opravy provádí  provozovatel (TECHNOPARK CZ s.r.o. Ječná 29a, Brno-Řečkovice 621 00).

  9. Odstoupení od smlouvy

  Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Do odstoupení uveďte, že jde o odstoupení v zákonné 14tidenní lhůtě. Důvod odstoupení není nutno uvádět, ale pokud jej uvedete, budeme rádi. Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v naší provozovně. Objednávka ( návrh na uzavření smlouvy) a rezervace zboží přes Internet není závazné povahy a k uzavření smlouvy dochází osobně v provozovně.
  Odstoupí-li řádně a včas spotřebitel od smlouvy, smlouva se ruší a strany si vrátí co si podle ní poskytly, tedy zboží a kupní cenu. Spotřebitel se zavazuje takto vrátit zboží ze zrušené smlouvy bez zbytečného odkladu po odstoupení na adresu prodávajícího (TECHNOPARK CZ s.r.o. Ječná 29a, Brno-Řečkovice 621 00). Prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli cenu kupní na základě vráceného zboží a dobropisu podepsaného spotřebitelem a doručeného zpět prodávajícímu. Pokud je již zboží spotřebitelem částečně spotřebováno či opotřebováno, je spotřebitel povinen současně s vrácením zboží uhradit spotřebu či opotřebení zboží v penězích. Z povahy věci je otevření zboží, které má povahu software a datových nosičů s obsahem autorského díla, považováno za úplné spotřebování. Prodávající má právo na úhradu nákladů na vrácení zboží. Prodávající je oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu spotřebu či opotřebení zboží a pohledávku na úhradu nákladů na vrácení zboží započíst proti pohledávce spotřebitele na vrácení ceny kupní.
  Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží, ale lhůtu umožňující v klidu odeslat zpět nevyhovující zásilku, kterou spotřebitel nemohl vrátit ihned po převzetí.

  10. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
  Vztahy účastníků smlouvou či těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, vplatném znění

  Platné od 31.7.2006
  Nákupní košík []
  ... prázdný

  tel:+420 541 423 011 fax:+420 541 423 010 info@technopark.cz